top of page

We've launched with Klarna to give you the smoothest 

options at checkout. 

Image 390.0x190 copy.0.png
3.5 x 2 in.png

มันทำงานอย่างไร

เลือก Afterpay เป็นรูปแบบการชำระเงินของคุณเมื่อชำระเงิน

ชำระเงินครั้งเดียวตอนนี้และอีกสามครั้งในหกสัปดาห์

ไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเมื่อคุณจ่ายตรงเวลา

การจ่ายเงินสี่ครั้ง

ความสนใจเป็นศูนย์

bottom of page